ແຈ້ງການ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
# ແຈ້ງການ ສະເໜີຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມປະຈໍາປີ Regular Course for Fiscal Year 2019-2020 Batch 2 at SEAMEO RECSAM 5583 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2019
PDF
# ໜັງສືແຈ້ງການ ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນ Methodist Girls'School (MGS) ປະເທດ ສິງກະໂປ ສະເໜີມາຊ່ວຍບໍລິການຊຸມຊົນ ໃນລະຫວ່າງ 10-14 ພະຈິກ 2019 5103 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2019
PDF
# ໜັງສືແຈ້ງການ ແຈ້ງທືນໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASIA-Kakehashi 3966 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2019
PDF
# ໜັງສືແຈ້ງການ ໃຫ້ບັນດາແຕ່ລະພະແນກກວດຄືນເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືແນະນຳການສະໜອງເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ 1234 /ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2019
PDF
# ໜັງສືແຈ້ງການ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ສກຂ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ກະກຽມຫ້ອງຮຽນເພື່ອຮັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ 3486 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ນໍາສົ່ງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ແລະ ນັກຮຽນໃບປະກາສະນິຍະບັດແດງ ສົກຮຽນ 2019-2020 3182 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ຄັດເລືອກນັກຮຽນ ແລະ ຄູນຳພາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການໂຕ້ວາທີຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ Youth Debate on Human Rights 2019 3085 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ 12th Regional Congress SEAMEO Search for Young Scientist Plus 3027 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ສະເໜີໃຫ້ນັກຮຽນສາມັນ 11 ຄົນ ໄດ້ຮັບທືນ ASIA-KAKEHASHI Project 2019 2624 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 31 ມິຖຸນາ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ຄັດເລືອກຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຄະນະ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໄປຝຶກອົບຮົມ Excellence in School Learship Program ຢູ່ Manila ປະເທດ Philippines 2535 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2019
PDF
# ແຈ້ງການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ ສົກຮຽນ 2018-2019 1745 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ຄັດເລືອກເອົາຄູສອນຄະນິດສາດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ The regular courses of SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics ສົກຮຽນ 2018-2019 756 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ສົກຮຽນ 2018-2019
364 /.ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ຝຶກອົບຮົມມເຂັ້ມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງນັກຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2018-2019 260 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019
PDF
# ແຈ້ງການ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-2018 1760 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018
PDF
# ໜັງສືແຈ້ງການ ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງສາຍສາມັນສຶກສາທົ່ວໄປ ແລະ ສາຍສຶກສາສົງ
ສົກຮຽນ 2018-2019
3386 /.ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2018
PDF
# ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-2018 786 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 02 ມີນາ 2018
PDF
# ໜັງສືແຈ້ງການ ການລາຍງານໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ 015 /.ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018
PDF
# ໜັງສືແຈ້ງການ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ສະເພາະກິດ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 2989 /ຫກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2017
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ