ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7)

ສົກຮຽນ 2018-2019

ລ.ດ ແຂວງ ດາວໂຫລດ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ PDF
2 ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ PDF
3 ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ PDF
4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ PDF
5 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ PDF
6 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ PDF
7 ແຂວງ ຫົວພັນ PDF
8 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ PDF
9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ PDF
10 ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF
11 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ PDF
12 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ PDF
13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ PDF
14 ແຂວງ ສາລະວັນ PDF
15 ແຂວງ ເຊກອງ PDF
16 ແຂວງ ຈຳປາສັກ PDF
17 ແຂວງ ອັດຕະປື PDF
18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ PDF


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສົກຮຽນ 2017-2018

ລ.ດ ແຂວງ ດາວໂຫລດ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ PDF
2 ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ PDF
3 ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ PDF
4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ PDF
5 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ PDF
6 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ PDF
7 ແຂວງ ຫົວພັນ PDF
8 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ PDF
9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ PDF
10 ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF
11 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ PDF
12 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ PDF
13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ PDF
14 ແຂວງ ສາລະວັນ PDF
15 ແຂວງ ເຊກອງ PDF
16 ແຂວງ ຈຳປາສັກ PDF
17 ແຂວງ ອັດຕະປື PDF
18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ PDF


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສົກຮຽນ 2016-2017

ລ.ດ ແຂວງ ດາວໂຫລດ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ PDF
2 ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ PDF
3 ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ PDF
4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ PDF
5 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ PDF
6 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ PDF
7 ແຂວງ ຫົວພັນ PDF
8 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ PDF
9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ PDF
10 ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF
11 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ PDF
12 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ PDF
13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ PDF
14 ແຂວງ ສາລະວັນ PDF
15 ແຂວງ ເຊກອງ PDF
16 ແຂວງ ຈຳປາສັກ PDF
17 ແຂວງ ອັດຕະປື PDF
18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ PDF


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສົກຮຽນ 2015-2016

ລ.ດ ແຂວງ ດາວໂຫລດ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ PDF
2 ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ PDF
3 ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ PDF
4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ PDF
5 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ PDF
6 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ PDF
7 ແຂວງ ຫົວພັນ PDF
8 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ PDF
9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ PDF
10 ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF
11 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ PDF
12 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ PDF
13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ PDF
14 ແຂວງ ສາລະວັນ PDF
15 ແຂວງ ເຊກອງ PDF
16 ແຂວງ ຈຳປາສັກ PDF
17 ແຂວງ ອັດຕະປື PDF
18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ PDF


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສົກຮຽນ 2014-2015

ລ.ດ ແຂວງ ດາວໂຫລດ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ PDF
2 ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ PDF
3 ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ PDF
4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ PDF
5 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ PDF
6 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ PDF
7 ແຂວງ ຫົວພັນ PDF
8 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ PDF
9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ PDF
10 ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF
11 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ PDF
12 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ PDF
13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ PDF
14 ແຂວງ ສາລະວັນ PDF
15 ແຂວງ ເຊກອງ PDF
16 ແຂວງ ຈຳປາສັກ PDF
17 ແຂວງ ອັດຕະປື PDF
18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ PDF


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສົກຮຽນ 2013-2014

ລ.ດ ແຂວງ ດາວໂຫລດ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ PDF
2 ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ PDF
3 ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ PDF
4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ PDF
5 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ PDF
6 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ PDF
7 ແຂວງ ຫົວພັນ PDF
8 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ PDF
9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ PDF
10 ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF
11 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ PDF
12 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ PDF
13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ PDF
14 ແຂວງ ສາລະວັນ PDF
15 ແຂວງ ເຊກອງ PDF
16 ແຂວງ ຈຳປາສັກ PDF
17 ແຂວງ ອັດຕະປື PDF
18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ PDF


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ