ສະຖິຕິ

ລາຍງານສູນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2019-2020

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສະຖິຕິນັກສອບເສັງ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ສະຖິຕິນັກສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ມ.7 ສົກຮຽນ 2018-2019 Excel


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ Excel

ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ຮ່າງເກັບກຳ ສະຖິຕິ ຄູສອນ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຕົ້ນປີ Excel
2 ຮ່າງເກັບກຳ ສະຖິຕິ ຄູສອນ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕົ້ນປີ Excel
3 ຮ່າງເກັບກໍາ ສະຖິຕິ ຈໍານວນສູນ, ຫ້ອງ ແລະ ນັກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ Excel
4 ຮ່າງເກັບກໍາ ສະຖິຕິນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ Excel

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຕົວຊີ້ບອກຕ່າງໆ ຈາກສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິຕິການສຶກສາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິຕິການສຶກສາ (School Census)

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2018-2019 PDF 8 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2011-2012 PDF
2 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-2018 PDF 9 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2010-2011 PDF
3 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2016-2017 PDF 10 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2009-2010 PDF
4 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2015-2016 PDF 11 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2008-2009 PDF
5 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2014-2015 PDF 12 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2007-2008 PDF
6 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2013-2014 PDF 13 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2006-2007 PDF
7 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2012-2013 PDF 14 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2005-2006 PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ລາຍຊື່ື່ແຂວງ ປະຕິບັດໂຄງການ EESDP

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງລາຍຊື່ 40 ເມືອງ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ