ສະຖິຕິ

ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ຮ່າງເກັບກຳ ສະຖິຕິ ຄູສອນ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຕົ້ນປີ Excel
2 ຮ່າງເກັບກໍາ ສະຖິຕິນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ Excel
3 ຮ່າງເກັບກໍາ ສະຖິຕິຈໍານວນສູນ, ຫ້ອງ ແລະ ນັກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ Excel

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິຕິການສຶກສາ (EMIS)

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2016-2017 PDF 7 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2010-2011 PDF
ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2015-2016 PDF 8 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2009-2010 PDF
3 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2014-2015 PDF 9 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2008-2009 PDF
4 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2013-2014 PDF 10 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2007-2008 PDF
5 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2012-2013 PDF 11 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2006-2007 PDF
6 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2011-2012 PDF 12 ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2005-2006 PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂໍ້ມູນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ TOT

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1   ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ TOT ຂັ້ນ ມ.5   ສົກຮຽນ 2013-2014 PDF
2   ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ TOT ຂັ້ນ ມ.6   ສົກຮຽນ 2014-2015 PDF
3   ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ TOT ຂັ້ນ ມ.7   ສົກຮຽນ 2015-2016 PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ແຜນສົ່ງປື້ມແບບຮຽນ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ແຜນສົ່ງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.3 ແລະ ມ.4 PDF
2 ແຜນສົ່ງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.5 PDF
3 ແຜນສົ່ງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.6 PDF
4 ແຜນສົ່ງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.7 PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ