ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນປາຍມ7 ສົກຮຽນ 2018-2019 ສູນສອບເສັງມສ ສົງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີນັກສອບເສັງ 40 ອົງ, ປະກອບມີ: 2 ຫ້ອງ, ແລະ ວິຊາສອບເສັງມີ: 7 ວິຊາຄື: ວິຊາພາສາບາລີ, ວິຊາແປອະພິທຳມັດຖະສັງຄະຫະ ວິຊາທຳມະ, ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ວິຊາເຄມີ, ວິຊາຄະນິດສາດວິຊາປະຫວັດສາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ມິຖຸນາ2019   ຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3ວັນຈຶ່ງສໍາເລັດ.

                                                                                                      ໂດຍ: ນາລີ ແພງວິໄລ

                                                                                                       020 9999 4226