ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສໍາຄັນ ຄື:  ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2019 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຮັບຟັງບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຈຸດສຸມປີ 2019 ແຜນງານຈຸດສຸມປະຈໍາປີ 2020, ບົດລາຍງານສະພາບການປະລະການຮຽນສາຍມາມັນໄລຍະບານມາ, ຈາກນັ້ນ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນ ແລະ ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 11 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. ກອງປະຊຸມຍັງ​ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນຫາ, ສາເຫດຂອງການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນສາມັນຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະ ຊອກວິທີແກ້ໄຂ ເຊິ່ງ ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

 1. ຮັບຮອງເນື້ອໃນເບື້ອຕົ້ນຂອງບົດສະຫຼຸບປີ 2019, ແຜນຈຸດສຸມປີ 2020 ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມສືບຕໍ່ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ.
 2. ຮັບຮອງບົດລາຍງານສະພາບການປະລະການຮຽນ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານ.
 3. ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມມີຄວາມເອກະພາບກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນໃນຕໍ່ໜ້າລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
  1. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງເຈົ້າແຂວງເລກທີ 018/ຈຂ.ຊຍ ລົງວັນທີ 07 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການ

ເພີ່ມທະວີແກ້ໄຂການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຂໍ້ແຂງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

 1. ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍການສຶກສາ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນພາກບັງຄັບ, 3 ລັກສະນະ, 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ, 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ເຜີຍແຜນນິຕິກໍາທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານການສຶກສາຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຕໍ່ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານການສຶກສາຕໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ.

 1. ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສຶກ

ສາ ເພື່ອຮອງຮັບນັກຮຽນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວລ້ອມໂຮງຮຽນໃຫ້ສະອາດສວຍງາມເພື່ອດຶງດູດນັກຮຽນມາຮຽນເພິ່ມຂຶ້ນ.

 1. ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງກວດກາຄືນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູສອນທຸກ

ຊັ້ນ-ທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິດໜ້າທີ່ຕາມ 7 ໜ້າວຽກຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ມີມາດຕະການເໝາະສົມຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ຖືເບົາໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່.

 1. ຄະນະພັກ, ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການສຶກສາສົງແຂວງ, ອົງການພຸດທະສາດສະໜາສໍາພັນປະຈໍາເມືອງ ລົງສິດສອນສິລະທໍາ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸປັດໃຈແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນໂດຍສຸມໃສ່ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ທຸກຈົນ.

 1. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກໍາມະບານ ມີມາດຕະການຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນການປະລະການຮຽນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ.
 2. ສະເໜີໃຫ້ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຂົງເຂດການສຶກສາແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົ້ນ: ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບທະບຽນສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ສົມທົບຜູ້ປະກອບການບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນໄປອອກແຮງງານຮັບຈ້າງໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃນໄລຍະທີ່ພວມເປີດສົກຮຽນ.
 3. ກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນຢ່າງສູງນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈການໂອ້ລົມທິດຊີ້ນໍາຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນພັກ ອິນທະປັນຍາ ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕິດພັນກັບແຜນຈຸດສຸມປີ 2020 ແລະ ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
 4. ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກອງປະຊຸມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັ້ນ, ອໍາ

ນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງພ້ອມກັນນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມນີ້ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ​.

​ໂດຍ: ນາລີ ​ແພງ​ວິ​ໄລ

020 9999 4226