ໃນພິທີທ່ານ ກາບແກ້ວ ສີບຸນມາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (VTESS ) ມີເປົ້າໝາຍເລັງໃສ່ເພື່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍສຸມໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນເກນອາຍຸລະຫວ່າງ 15-35 ປີ  ທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແຕ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ, ມີລາຍຮັບ ຫຼື ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ລະບົບສຶກສາ  ເພື່ອເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນລະບົບການສືກສາວິຊາຊີບ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານແຫ່ງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ໂດຍຜ່ານອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ຊຶ່ງຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ ຮ່ວມມືກັບກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການສະວິດຄອນແທັກ ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ລູເຊີນ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າຕາມເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມເພື່ອ​ສ້າງຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ມີທ່າແຮງໃນການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວົງ​ຈອນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ​ການ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ອົງ​ປະ​ກອບ ແລະ ຂະ​ບວນ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ, ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ ​ເງື່ອນ​ໄຂ ຫຼື ບັນທັດຖານ ສຳ​ລັບອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຈະ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມງານ​ໂຄງ​ການ, ເພືຶ່ອສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບແບບ​ຟອມ​ສະ​ໝັກ, ແບບຟອມການຂຶ້ນງົບປະມານ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນການສະ​ໝັກ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ.

ໂດຍ: ນາລີ ແພງວິໄລ

020 9999 4226