ການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໄຊຍະບູລີ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຄື: ການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນ ມ4, ຂັ້ນ ມ7 ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນໄປເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂັ້ນເມືອງ ໄປສອບເສັງທົ່ວແຂວງ ແລະ ນັກຮຽນຫ້ອງພອນສະຫວັນໄປສອບເສັງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ລະດັບຊາດ; ການສອບເສັງແມ່ນໄດ້ເສັງໃນ 4 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ. ການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເເບ່ງເປັນ 2 ຫ້ອງສອບເສັງ, ເຊີ່ງມີນັກສອບເສັງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 66 ນ້ອງ, ຍິງ 32 ນ້ອງ, ຫ້ອງພອນສະຫວັນມີ 21 ນ້ອງ, ຍິງ 11 ນ້ອງ, ( ຂັ້ນ ມ4 ມີ 17 ນ້ອງ, ຍິງ 11 ນ້ອງ ແລະ ຂັ້ນ ມ7 ຫ້ອງທົ່ວໄປມີ 28 ນ້ອງ, ຍິງ 11 ນ້ອງ ).

                                                                                      

                                                            ຂ່າວໂດຍ: ນ. ບົວລະພາ ໄຊຍະຫາ

                                                            020 9626 7890