ຄວາມເປັນມາ

ອົງການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ໄດ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ. ນັບແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 1992 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານສຶກສາຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເອີ້ນວ່າ: "ພະແນກສຶກສາແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ"   ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ກະຊວງສຶກ ສາ; ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ. ພະແນກສຶກສາແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ ນີ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາທາງ ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ,ກຳແພງນະຄອນ. ຕົກມາຮອດປີ 1993 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາ ຢູ່ຂັ້ນ ແຂວງ ເອີ້ນວ່າ: "ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ" ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 320ສສ 1993,ລົງວັນທີ 23ມິຖຸນາ 1993. ຊຶ່ງ ເປັນການຈັດຕັ້ງຂັ້ນໜຶ່ງໃນລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດ. ໃນໄລຍະນີ້ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ເປັນອົງການສາຍຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ທີ່ປະຈຳຢູ່ແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ; ແຕ່ພະແນກນີ້ກໍມີໜ້າທີ່ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ.

   ຕໍ່ມາໃນປີ 2008 ລັດຖະບານ ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານທຸກໆ ຂະແໜງການໃນທົ່ວລັດ; ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ "ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ" ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບ ເລກທີ 1584/ສສ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2009; ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີພາລະບົດ ບາດໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງລັດ. ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຊຶ່ງປະ ກອບດ້ວຍຂະແໜງ 11 ຂະແໜງ ຄື: ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງສະຖິຕິແຜນການ, ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຂະແໜງປະຖົມ - ອະນຸບານສຶກ ສາ, ຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ, ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ຂະແໜງພັດທະນາຄູ ແລະ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ.

      ປະຈຸບັນໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ຄືນໃໝ່ໃນບາງຂະແໜງການ; ສະເພາະຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັບຂະແໜງການກິລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊື່ກະຊວງສຶກສາທິການ ກໍໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ "ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ" ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ "ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ". ສ່ວນພາລະບົດ ບາດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ. ສຳລັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ