ຊື່ໂຮງຮຽນ ທີ່ຕັ້ງ  ຊື່ເວັບໄຊ໌  
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ບ.ສວນ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ