ຊື່ໂຮງຮຽນ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ
 ມສ ໄຊຍະບູລີ
ບ.ດອນໃໝ່ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ເອກະພາບ
ບ.ນາເລົ່າ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ຊົນເຜົ່າ
ບ.ສວນ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ນາຍາວ ບ.ນາຍາວ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ພັດທະນາ
ບ.ໂພນໄຊ(ຫຼັກ 18) ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ຜາຊ້າງ
ບ.ຜາຊ້າງ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ນາຫຼາ
ບ.ນາຫຼາ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ສົງ
ບ.ສີເມືອງ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມສ ນາຕາກ
ບ.ນາຕາກ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
  ມຕ ນາມອນ ບ.ນາມອນ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມຕ ມິດຕະພາບ ບ.ສີເມືອງ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມຕ ຫ້ວຍຈີດ ບ.ຫ້ວຍຈີດ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມຕ ທ່າເດື່ອ
ບ.ທ່າເດື່ອ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມຕ ຫ້ວຍຂົວຫຼວງ
ບ.ຫ້ວຍຂົວຫຼວງ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 ມຕ ກວາງຄຳ
ບ.ນາກວາງ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ