ພາລບົດບາດຂອງໜ່ວງານບໍລິຫານ

 

ພາລະບົດບາດ

ເປັນເສນາທິການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ, ງົບປະມານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆ, ວາງແຜນການ- ສະຫຼຸບ, ຊຸກຍູ້ ດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ, ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ກໍານົດນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ. ດູແລຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ນັກຮຽນ. ສະໜອງວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ການວິໄຈ

ວິໃສທັດ

ເປັນໃຈກາງດ້ານບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍລິຫານວ່ອງໄວແລະ ທັນສະໄໝ