ໜ່ວຍງານ MIS

  1. . ອາປຸ ແກ້ວສົມທອງ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ​ແລະ ​ສັງ​ລວມແຜນງົບປະມານ​ປະຈຳ​ປີ​ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງໜ່ວຍງານ
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ​ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່​ຂອງພະນັກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະ ບໍລິການລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີທັງໝົດ, ​ໂດຍ​ສະ​
 • ເພາະ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ: ນະ​ໂຍບາຍກ່ຽວກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ; ລະບຽບກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ, ລະບົບ​ອີ​ແມວ ​ແລະ ​ເວັ​ບ​ໄຊ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ສຶກສາ.
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂ່າວສານ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ICT ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ.
 • ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ໂປ​ແກຼມ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ, ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ICT ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ.
 • ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ຈັດການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ.
 • ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ລະບົບ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະຫັດ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ລະບົບ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ.
 • ຂຶ້ນຫ້ອງ​ສອນ​ວິຊາ​ພາສາ​ອັງກິດ​​ໃຫ້​ນັກຮຽນຫ້ອງ​ຮຽນE – Learning ຕາມ​ການຈັດ​ແບ່ງ​ຕາຕະລາງ
 • ຮັບຜິດຊອບ​ຫ້ອງE-langue , ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຄູ ​ແລະ ນັກຮຽນ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫ້ອງ E-langue
 • ມີໜ້າທີ່​ປະສານ​ງານ​ກັບຂະ​ແໜງMIS ຂັ້ນກະຊວງ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຕ່າງໆຂອງ​ສູນ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 • ຊີ້ນຳວຽກງານໃນໜ່ວຍງານ MIS;
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ ແລະ ສູນ ;
 • ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອໍານວຍການສູນ ICT;
 • ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ວິຊາການພາຍໃນໜ່ວຍງານ ;
  1. . ວາຊົງຢາ ໄຊເຢຍປ່າວຢ່າງ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ : ວິຊາການ
 • ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານຕ່າງໆ ໃຫ້​ມີ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ ພາບ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ;
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ​ ​ແລະ ພັດທະນາ​ເວ​ບ​ໄຊ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກງານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງການສຶກສາ​ຂອງ​ແຂວງ.
 • ພັດທະນາ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເວັ​ບ​ໄຊ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ​ແຂວງ ( ປະຕູ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ )
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ຊອກ​ຮູ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່ໆ​ເພື່ອ​ອັບ​ເດດ​ຂໍ້​ມູນ​ເລື່ອງ​ລະບົບICT ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝຢູ່​ຕະຫຼອດ​ເວລາ.
 • ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາການ​ເອົາຂ່າວ​ຄາວ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆອັບ​ໂຫຼດຂຶ້ນ​ເວັ​ບ​ໄຊ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.​
 • ຕິດຕາມການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ເວັ​ບ; ອອກ​ແບບ, ກຳນົດ ​ແລະ ສ້າງ​ໜ້າຕາລາ​ຍ​ງານຂອງ​ເວັ​ບ​ໄປຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການຂໍ້​ມູນ.
 • ບໍລິການ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ລະບົບE-Mail, Space, Forum ​ແລະ ລະບົບ​ປະຕູ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ.
 • ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຊົ​ມ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ.
 • ບໍລິການດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ.
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ​ກໍ່ຄື​ອຳນວຍ​ການ​ສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;