ໜ່ວຍງານ Server And Network

 1. . ພາຍຸ ຄູນວີທອງ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ : ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ຊີ້ນຳ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດແລະໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານ
 • ຂື້ນແຜນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານ.
 • ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳພາກແລະປະຈຳປີຂອງໜ່ວຍງານ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ
 • ຄົ້ນຄ້ວາແລະສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະບໍລິການອຸປະກອນ, ລະບົບໄອທີທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບປະຕິບັດງານແລະລະບົບເຄືອຂ່າຍເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແລະການເຂົ້າເຖິງ ; ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິການແລະການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍແລະອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ.
 • ເປັນກອງເລຂາແລະເສຂາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄ້ວາ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແລະລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ.
 • ລົງເລີກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາແລະສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີແລະ Server ໂດຍລວມແລະໃນຫ້ອງ
 • ຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາແລະສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍແລະອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດ.
 • ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
 • ກວດກາຕິດຕາມປະເມີນຜົນແລະສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳຂອງສູນ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.
  1. . ບຸນໂທ ທອງໄມ

Ø ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ : ວິຊາການ

 • ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການໜ່ວຍງານອື່ນໆ ໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານ ຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
 • ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກ​ແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ​ແລະ ລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີ​ທັງໝົດ.
 • ສ້າງ​ຄູ່​ມື​ກ່ຽວກັບ​ການຕິດຕັ້ງ​ອຸປະກອນ​ ​ແລະ ​ລະບົບເຄືອຂ່າ​ຍ ​ແລະ ການການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງອຸປະກອນ​ ​ແລະ ​ລະບົບເຄືອຂ່າ​ຍ.
 • ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີ​ອຸປະກອນທັງໝົດ.
 • ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​, ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ແລະ ​ປະ​ເມີນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍ.
 • ລົງ​ເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບ​​​ປະຕິບັດ​ງານຂອງ ລະບົບຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​ແລະServers ​​ໂດຍ​ລວມ ​ແລະ ໃນ​ຫ້ອງServer:
 • ການ​ບໍລິການ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ລວມທັງ​ການຈັດຕັ້ງຝຶກ​ອົບຮົມ.
 • ຮັບຜິດຊອບກວດເຊັກ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ໄອທີ ຢູ່ໃນສູນ ​ແລະ ​ໂຮງຮຽນ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ( ມ.ສ ພັນ​ຊຳ ).
 • ຂຶ້ນ​ຫ້ອງ​ສອນ​ວິຊາICT ​​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ພັນ​ລາ ຕາມ​ການ​ຊັບຊ້ອນ​ຕາຕະລາງ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ​ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ​ສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;
  1. . ເດືອນທອງ ພິມພະວັນ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ
 • ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການໜ່ວຍງານອື່ນໆ ໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານ ຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
 • ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກ​ແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ​ແລະ ລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີ​ທັງໝົດ.
 • ສ້າງ​ຄູ່​ມື​ກ່ຽວກັບ​ການຕິດຕັ້ງ​ອຸປະກອນ​ ​ແລະ ​ລະບົບເຄືອຂ່າ​ຍ ​ແລະ ການການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງອຸປະກອນ​ ​ແລະ ​ລະບົບເຄືອຂ່າ​ຍ.
 • ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີ​ອຸປະກອນທັງໝົດ.
 • ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​, ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ແລະ ​ປະ​ເມີນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍ.
 • ລົງ​ເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບ​​​ປະຕິບັດ​ງານຂອງ ລະບົບຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​ແລະServers ​​ໂດຍ​ລວມ ​ແລະ ໃນ​ຫ້ອງServer:
 • ການ​ບໍລິການ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ລວມທັງ​ການຈັດຕັ້ງຝຶກ​ອົບຮົມ.
 • ຮັບຜິດຊອບກວດເຊັກ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ໄອທີ ຢູ່ໃນສູນ ​ແລະ ​ໂຮງຮຽນ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ( ມ.ສ ພັນ​ຊຳ ).
 • ຂຶ້ນ​ຫ້ອງ​ສອນ​ວິຊາICT ​​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ພັນ​ລາ ຕາມ​ການ​ຊັບຊ້ອນ​ຕາຕະລາງ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ​ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ​ສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;