ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ທີ່ຕັ້ງຂອງ ສູນ ໄອຊີທີ 

                     ສູນໄອຊີທີເປັນກົງຈັກວິຊາການ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ພະເນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບຂະແໜງການ, ມີອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ ແລະ ມີ  4 ໜ່ວຍງານ,  ໂດຍມີຄະນະພະແນກຊິນຳໂດຍກົງ

ພາລະບົດບາດຂອງ ສູນ ໄອຊີທີ 

  1. ເປັນໃຈກາງໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານລະບົບອິນຕຣາເນັດ, ອິນເຕີເນັດເເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາ, ປັບປຸງ,ສະໜອງ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ ICT ທັງໝົດນັບທັງ Hardware ແລະ Software ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວແຂວງ.
  2. ເປັນໃຈກາງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານລະບົບອິນຕຣາເນັດ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ Websites ລວມຂອງສູນ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.
  3. ເປັນໃຈກາງໃນການຄຸ້ມຄອງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານລົງໃນລະບົບອິນຕຣາເນັດ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ Websites ຂອງພະ​ແນ​ກ ສກຂ ແນໃສ່ການສ້າງ ແລະ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອສະໜອງການນຳໃຊ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;