ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

       

ສູນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ສູນ ໄອຊີທີ. ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2013 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1472/ສສກ.ຈຕ, ລົງໃນວັນທີ 18 ເມສາ 2013.

   ອຳນວຍການ ແລະ ຮອງອຳນວຍການ ສູນ

          ທ່ານ ພອນທອງ ລຽນຕິຄຸນ ເປັນອຳນວຍການ ສູນ             ( 29 /07/ 2013 – ປະຈຸບັນ )

          ທ່ານ ນ ສຸກນີດາ ໂຊນທະວີໄຊ ເປັນ ຮອງອຳນວຍການ ສູນ  ( 29 /07/ 2013 – ປະຈຸບັນ )