ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ໜ້າທີລວມຂອງສູນ ICT

 • ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ,ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະ ສາດຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ICT ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 • ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ICT ສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສົມ ທົບກັບພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ICT ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 • ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການ ICT ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແກ່ບັນດາສະຖານການສຶກສາ, ຂະແໜງການອື່ນໆ ທັງ ພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ;
 • ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ. 

ຂອບເຂດສິດ

 • ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຫົວໜ້າພະແນກ;
 • ສະເໜີຫົວໜ້າພະແນກພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບກັານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.