ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

 1. ທ່ານ . ໄພສອນ ວິໄລພົນ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນໜ່ວຍງານ ;
 • ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​​ ​ແລະ ​ເປັນ​ໃຈກາງໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ໃນ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ທຸກໆພາກສ່ວນ ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບໍລິການ​ວຽກງານ​ຂອງ​ສູນ.
 • ສັງລວມແຜນງານຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລ້ວສ້າງເປັນແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນ ICT;
 • ເປັນ​ຫົວໜ້າກອງ​ເລຂາ ແລະ ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ.
 • ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງແຜນດໍາເນີນງານຂອງສູນປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;
 • ຊີ້​ນຳ ການ​ແຈ​ກຢາຍເອກະສານທາງ​ລັດຖະການ ​ແລະ ກວດກາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາໃນສູນ;
 • ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຜົນ ຂອງການປະຊຸມ ​ຂອງສູນ ICT ​ໃຫ້​ເປັນ​ປົກກະຕິ;
 • ຊີ້ນໍາວຽກງານປົກປັກຮັກສາ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນສູນ ICT;
 • ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນ ICT ເປັນປົກກະຕິ;
 • ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນການຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກພາຍໃນສູນ ແລະ ປັບປຸງບາງລະບຽບຫລັກການທີ່ບໍ່ທັນແທດເໝາະຂອງສູນໃຫໍ້ດີຂຶ້ນ;
 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ກວດກາເນື້ອໃນເອກະສານ ແລະ ບັນນາທິການເອກະສານຕ່າງໆຂອງ
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ .
 • ຂອບເຂດສິດ:
 • ຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານ;
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ ແລະ ສູນ ;
 • ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອໍານວຍການສູນ ICT;
 • ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ວິຊາການພາຍໃນໜ່ວຍງານ ;
 1. ທ່ານ ນ. ອັກສອນ ໄມລາວົງ
 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ ເລຂານຸການ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ ແລະ ວຽກງານພິທີການຂອງສູນ
 • ຈົດບັນທຶກ, ໃສ່ເລກທີເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ນຳສະເໜີເອກະສານຂາເຂົ້າ ຕໍ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເພື່ອມີຄຳເຫັນ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານຕາມຄຳເຫັນຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ;
 • ນຳເອກະສານເຂົ້າຫາອໍານວຍການ ຫຼື ຮອງອໍານວຍການຕາມຄຳແນະນຳຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ;
 • ຮັກສາກາປະທັບ ແລະ ປະທັບກາໃສ່ເອກະສານຂອງສູນ ICT;
 • ຈັດລຽງ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານຕາມລະດັບຄວາມສຳຄັນ;
 • ກຳກັບວຽກງານພິທີການ ແລະ ບໍລິການຮັບແຂກຂອງສູນ ICT ;
 • ຂຶ້ນແຜນຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ອະນາໄມລວມ; ເປັນເຈົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກແຮງງານລວມ, ຂຶ້ນແຜນອະນາໄມແຕ່ລະອາທິດໃຫ້ນັກຮຽນຫ້ອງE-learning ໃນສູນ (ສົ່ງໃຫ້ຄູປະຈຳຫ້ອງກ່ອນທຸກໆວັນພຸດ);
 • ຂຶ້ນແຜນຈັດຊື້, ປົກປັກຮັກສາວັດ​ຖູປະກອນຕ່າງໆ;ຮັບຜິດຊອບເກັບກຳບັນຊີລາຍການອຸປະກອນຕ່າງໆໃນສູນ ໂດຍໃຫ້ມີບັນຊີລວມ ແລະ ບັນຊີແຍກປະເພດເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ ໄອທີ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນເຟີນີເຈີ ແລະ ອື່ນໆ;
 • ບັນທຶກການອະນຸມັດການເບີກຈ່າຍງົບປະມານປະເພດຕ່າງໆ ;
 • ສະຫຼຸບສະພາບການ​​ເງິນ ( ລາຍ​ຮັບ – ລາຍ​ຈ່າຍ ) ຂອງ​ສູນ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ພະນັກງານ​ໃນ​ສູນ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ ບໍລິຫານ​ເປັນ​ປົກກະຕິ ​ 3 ​ເດືອນ ຕໍ່ຄັ້ງ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ;
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;
 1. ທ່ານ ວັນນີ ສຸຂະທໍາມະວົງ
 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ ສາລະບັນ
 • ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສູນ;
 • ຈັດພິມ, ອັດສຳເນົາ, ​ເກັບ​ມ້ຽນ ເອກະສານປະຈຳວັນ ​ແລະ ໃຫ້ບໍລິການການສຳ​ເນົາ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ;
 • ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງແຜນດໍາເນີນງານຂອງສູນປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ
 • ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງອາຄານ​ສະຖານ​ທີ່: ຕິດຕາມການ​ທຳລາຍ​ມ້າງ​ເພ, ງັດ​ແງະ, ກວດ​ສອບລະບົບ​ໄຟຟ້າ,ລະບົບ​ ນ້ຳປະປາ, ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ອັກຄີ​ໄພ​ຕ່າງໆຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ;
 • ຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຫວັງທຳລາຍ ແລະ ມ້າງເພ ວຽກງານສຶກສາ ແລະກິລາ ພ້ອມທັງສ່ອງແສງຕຳນິວິຈານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ;
 • ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 • ບັນທຶກການມອບ-ຮັບເງິນສົດລາຍຮັບວິຊາການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ
 • ຈົດບັນທຶກການເບີກຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຕາມການອະນຸມັດເຫັນດີຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ເກັບມ້ຽນ, ປົກປັກຮັກສາເງິນສົດ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບທາງດ້ານການເງິນ;
 • ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເງິນສົດຕາມລະບຽບການ;
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ;
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ ;
 • ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.