ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງເຊກອງ (ສກຂ) ຈັດອົບຮົມການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄອມພິວເຕີໃຫ້ຄູ - ອາ ຈານ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທົ່ວແຂວງຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອເປັນການ ພັດທະນາ ໃຫ້ພະນັກງານລັດທະກອນ ໃນຂະ ແໜງ ການສຶກສາໄດ້ຫຍັບໝໍ່ເຂັ້າກັບວຽກງານ ICTຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການກືກຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ບຸກຄະລາ ກອນສຶກສາ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນເອງໄດ້ໃນລະດັບພື້ນຖານ.

ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງເຊກອງ (ສກຂ)ສໍາເລັດອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ຄູ - ອາຈານ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທົ່ວແຂວງຄັ້ງທີ 4

ສູນໄອຊີທີພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງເຊກອງ ໄດເປິດການຮຽນ-ການສອນ ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີແບບມືອາຊີບ

ພະແນກສກຂແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕັດສິນຜົນການບັນທຶກຄະແນນປີຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມ4 ແລະ ມ7ປະຈຳສົກຮຽນ2018-2019

ສູນໄອຊີທີ ເຊກອງ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມສ້າງ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊລ໌ຂອງສູນ ແລະ ພະແນກສກຂ ໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາພະແນກສກຂ.

ມື້ທໍາອິດ ຂອງການຝຶກອົບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ໌ ຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ