ສູນໄອຊີທີແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ

ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາໃນພະແນກສກຂໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-23/5/2019ທີ່ສູນ ໄອຊີທີ ຮ.ຮມປາຍແຂວງ