ໜ່ວຍງານ Network&server ເປີດການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃຫ້ພະນັກງານພະແນກສກຂ ແຂວງ ເຊກອງ