ມື້ທໍາອິດ ຂອງການຝຶກອົບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ໌ ຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ

ໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊລ໌ຂັ້ນແຂວງລະຫວ່າງວັນທີ17-19/7/2019ທີ່ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.