ສູນໄອຊີທີ ເຊກອງ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມສ້າງ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊລ໌ຂອງສູນ ແລະ ພະແນກສກຂ ໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາພະແນກສກຂ.