ສູນໄອຊີທີພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງເຊກອງ ໄດເປິດການຮຽນ-ການສອນ ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີແບບມືອາຊີບ

ມີອຸປະກອນຄົບ ຮຽນທັງມ້າງ ທັງປະກອບ ຕິດຕັ້ງ windows . Program ຕ່າງໆຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງວິເຄາະອາການ ເສຍຂອງຄອມພິວເຕີໃນແຕ່ລະອາການ ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ແກ້ໄຂຕາມອາການເສຍຕົວຈິງຂອງຄອມ ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢຶນຈາກພະແນກສຶກສາແຂວງ ສາມາດເປິດຮ້ານເອງໄດ້ ໂອກາດດີໆຂອງທ່ານມາຮອດແລ້ວ ຟ້າວໄປລົງທະບຽນຮຽນດ່ວນ ຄ່າລົງທະບຽນແມ່ນ500.000ກີບ/ຄົນ ສະຖານທີ່ສູນໄອຊີທີ...