ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງແຫ່ງລັດ ຊື່ ເວັບໄຊ໌
ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ http://www.moes.edu.la
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ http://www.mofa.gov.la
ກະຊວງ ການເງິນ http://www.mof.gov.la
ການຊວງ ສາທາລະນະສຸກ http://www.moh.gov.la
ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ http://www.most.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ http://www.mod.gov.la
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ http://www.mpwt.gov.la
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ http://www.maf.gov.la
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.monre.gov.la
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ http://www.moic.gov.la
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ http://www.mpt.gov.la
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ http://www.neri.gov.la
ກະຊວງ ພາຍໃນ http://www.moha.gov.la
ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ http://www.mict.gov.la
ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ http://www.mem.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ .................................
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ http://www.moh.gov.la
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ອົງການປະກັນສັງຄົມ) http://www.ssolao.gov.la
ສະພາແຫ່ງຊາດ http://www.na.gov.la
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ http://www.nsc.gov.la
ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ http://www.laopdr.gov.la
ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ http://www.nioph.gov.la
ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ http://www.laoftpd.com
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ http://www.nafri.org.la
ອົງການປະກັນສັງຄົມ http://www.ssolao.gov.la
ສູນຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ໄອຊີທີ http://www.rcmpt.gov.la
ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ http://www.dhup.gov.la
ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ http://www.uxolao.gov.la
ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ http://www.laotrade.org.la
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ http://laowomenunion.org.la