qr code

ພາລະບົດບາດຂອງສູນ

ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນກົງຈັກວິຊາການເທົ່າ ກັບຂະແໜງ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງທີ່ຂື້ນກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.

ໜ້າທີ່

    ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້:

  1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນ ICT ທັງໝົດໃນສູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ ປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
  2. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
  3. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອ ເລັກໂຕຼນິກ, ໂດຍສະເພາະຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ, ການຜະລິດສື່ການສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາ ມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
  4. ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາ IT ຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນທົ່ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນ ແລະ ການຜະລິດສື່ການ ສອນ ແລະ ເຂົ້າໃນວຽກງານປະຈໍາວັນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ.
  5. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ໂຮງຮຽນຕົວແບບ) ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
  6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
  7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.