ຊື່ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ   ເວັບໄຊ໌
 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ  http://www.nuol.edu.la
 ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ  http://www.lpb-su.edu.la
 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ  http://www.psr.edu.la
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ http://www.uhs.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ http://www.luangprabang-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ http://www.luangnumtha-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ http://www.dongkhamxang-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ http://www.khangkhai-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ http://www.bankeun-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ http://www.scmt.edu.la
ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ http://www.lac.edu.la
ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ http://www.fe-nuol.edu.la