ໜ້າຫຼັກ

Written by Super User

ແຈ້ງການທຶນນັກສຶກສາ

  ທຶນ ແລະ ແບບຟອມ    ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ 
1 ຄຳແນະນຳ 1 ສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2 ຟອມ-ໄປ-Meeting 2 ສິນລະປະ ມຸນຸດສາດ
3 Form Vietnam 3 ສັງຄົມສາດ
    4 ບໍລິການ - ກົດໝາຍ
    5 ການຄ້າ - ພະລັງງານ - ບໍແຮ່
    6 ກໍ່ສ້າງ
    7 ປ່າໄມ້
    8 ສາທາລະນະສຸກ
    9 ສະຫວັດດີການ - ສັງຄົມ
    10 ບໍລິການ - ຂົນສົ່ງ

Written by Super User

ຂ່າວປະຈໍາວັນທີ 3 ມີນາ 2020

 

Written by Super User

ຂ່າວປະຈໍາວັນທີ 2 ມີນາ 2020

Written by Super User

ຂ່າວປະຈໍາວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020