22014865 1210330269069123 94087385 n

 

          ຄະນະ​ນຳ ກະຊວງສຶກສາທິກາ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພສະນາການເດັກ
ຫຼື Global Child Nutrition Forum (GCNF) ຄັ້ງທີ 19 ທີ່ ປະເທດແຄນາດາ ລະຫວ່າງວັນທີ 17-21 ກັນຍາ ຜ່ານມາ ໂດຍມີບັນດາຜູ້
ແທນຈາກ 59 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມ.   

          ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ປອ. ຄຳແສນ ສີສະວົງ ຮອງປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສປປ ລາວ ​ໄດ້ລາຍງານ​ໃຫ້
ຊາບວ່າ: ​ໃນ​ລະຫວ່າງວັນທີ 17-21 ກັນຍາ ຜ່ານມາ, ຄະນະ​ນຳ ກະຊວງສຶກສາທິກາ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ສປປ ລາວ, ​ເຊິ່ງນຳ​ໂດຍ​ທ່ານ ຮສ.
ປອ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ, ມີທ່ານ ນາງ ສີພາພອນ ມະນີວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຜູ້ຕາງ
ໜ້າສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ,ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 6 ທ່ານຕິດຕາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນ
ກອງປະຊຸມປະຈຳ​ປີ 2017 ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພສະນາການເດັກ ຫຼື Global Child Nutrition Forum (GCNF) ຄັ້ງທີ 19 ທີ່ປະເທດ
ແຄນາດາ, ​ໂດຍມີບັນດາຜູ້ແທນຈາກ 59 ປະເທດທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມ 300 ກວ່າທ່ານ ແລະ 60 ເປີເຊັນແມ່ນເປັນເພດຍິງ.

         ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ​ແມ່ນເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 18 ພ້ອມທັງແລກ
ປ່ຽນບົດ   ແລະ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດຮ່ວມມືກັບອົງການອາຫານໂລກ
ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍ່ຍັງເປັນການຜູກຄວາມສຳພັນໄມຕີການຮ່ວມມືໃນວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ະຫວ່າງບັນດາປະເທດພັດທະນາ ແລະ ບັນ
ດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາດ້ວຍກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ,  ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບຟັງການແລກປ່ຽນ  ແລະ
ສະເໜີບົດຮຽນປະສົບການຈາກບັນດາປະເທດ ແລະ ຜູ້ຊຽວຊານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໃຫ້ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ​ແລ້ວຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງຜົນ
ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຜົນປະໂຫຍດຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ​ໂດຍ​ເປັນການລົງທຶນທີ່ຄຸ້ມຄ່າຖ້າ​ສົມທຽບຈາກການ​ລົງ​ທຶນ 1 ​ໂດ​ລາຈະ
ໄດ້ຮັບ​ເຖິງ 7 ​ໂດ​ລາ ເພາະເປັນການລົງທຶນສ້າງສັບພະຍາກອນໃຫ້ແຂງແຮງ ທັງກຳລັງຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ. ພ້ອມ​ນັ້ນ,  ແຕ່ລະປະ
ເທດຍັງໄດ້ມີໂອກາດສະເໜີບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ໂຄສະນາການຊ່ວຍເຫຼືອໃນອະນາຄົດ, ບັນດາປະເທດໃນເອເຊຍ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ
ພາຍໃນ ເພື່ອຮ່າງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ, ເຊິ່ງເຫັນດີໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນເພື່ອແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ.

          ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີການວາງມະຕິກອງປະຊຸມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018, ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ​ໂດຍຫຍໍ້ ຄື: ໃຫ້ວຽກອາຫານໃນ
ໂຮງຮຽນເຊື່ອມຈອດໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ພັດທະນານະໂຍບາຍໃນໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ໂຄສະນາຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຜ່ານສື່ຕ່າງໆ, ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ບໍລິຫານຕ່າງໆ, ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຕ້ອງເຊື່ອມຈອດດ້ານໂພສະນາການ
ນັບຕັ້ງແຕ່ວຽກເດັກກ່ອນໄວຮຽນຂຶ້ນໄປໃນທຸກຊັ້ນຮຽນ, ໃຫ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊອກຍູ້ການຮ່ວມມືຂອງພາກເອກະຊົນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ວຽກອາ
ຫານໃນໂຮງຮຽນຮັບປະກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,ຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານແລະລະດົມງົບປະມານແກ່ວຽກອາຫານໃນໂຮງຮຽນ,
ໃຫ້ມີລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍືນ
ຍົງຕາມເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃຫ້ວຽກອາຫານໃນໂຮງຮຽນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສົ່ງເສີມການປະສານງານ
ແລະ ການຮ່ວມມືໃນເຄື່ອຂ່າຍໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ
ປະເທດຕົນເອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.