ເຊີນເຂົ້້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາເຄ່ອງຈັກສໍາເນົາແລະ ເຄື່ອງພິມເອກະສານ

ປະກາດຜົນສົມທຽບລາຄາຈັດຊື້ເຄື່ອງພິມ