ຜົນການປະມູນຈັດຊື້ພາຍໃນອຸປະກອນການຮຽນ - ການສອນ

ປະກາດຜົນສົມທຽບລາຄາຈັດຊື້ເຄື່ອງພິມ

Written by Super User
Category:

ຜົນການປະມູນຈັດຊື້ພາຍໃນອຸປະກອນການຮຽນ - ການສອນ 135 ຊຸດ ສຳລັບ 73 CCDG + 62 MAT,
ພາຍໃຕ້ໂຄງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE Project), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (IDA Grant
No.: H910 - LA).

3