ສລດ ຍົກລະດັບວຽກການຈົດກ່າຍບັນຊີຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດ ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ເອັສເອັມອີ

21.6.2017 4

 

ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ  ລາວ-ອິນເດຍ (ສລດ) ກົມ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມ
ໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້
“ການຈົດກ່າຍບັນຊີຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນ
ທຸລະກິດ”ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດ
ນ້ອຍຫຼືເອັສເອັມອີໄດ້ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນຂອງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ.

ການຈັດເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ
ທີ່ສູນດັ່ງກ່າວ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ,ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາເພົ້າ ຈັນເພັງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາທ່ານ ສີອໍາພອນ ຈັນທະ
ພອນຜູ້ອໍານວຍການສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວອິນເດຍພ້ອມ
ດ້ວຍວິທະຍາກອນຈາກສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວອິນເດຍ
ແລະ ວິທະຍາກອນຮັບເຊີນຈາກພາຍນອກຕະຫຼອດຮອດບັນດາສໍາມະນາ
ກອນ24 ຄົນມາຈາກ 6 ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສີອໍາພອນ ຈັນທະພອນ ກ່າວວ່າ:ການ
ຈັດເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້   ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດກາງ
ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນຂອງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຖືບັນຊີ  ໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດ, ຮູ້ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນ ແລະ
ຕົ້ນທຶນຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການ, ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ,ຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງການບໍລິການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າໃນສາງແລະ ການ
ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ, ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ອາກອນກໍາໄລ, ຄິດໄລ່ຈຸດກຸ່ມທຶນ,ແຜນສະ
ຫຼຸບກໍາໄລ-ຂາດທຶນ ແລະ ເງິນທຶນເພື່ອການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ.

 ສ່ວນວິທີການເຝິກອົບຮົມ ປະກອບມີແນະນໍາແຕ່ລະຫົວຂໍ້ເຝິກ
ອົບຮົມ,ບັນລະຍາຍ,ການນໍາສະເໜີໂດຍໃຊ້
Power point,ບົດເຝິກຫັດ
ແຕ່ລະກໍລະນີສຶກສາ, ຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ,
ການສະເໜີເປັນກຸ່ມ ລື ບຸກຄົນປະເມີນປະຈໍາວັນ ແລະ ປະເມີນຂັ້ນສຸດ
ທ້າຍ ແລະເປີດກວ້າງການສົນທະນາ.

ສຳລັບການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນໄລຍະເວລາ 5
(ວັນທີ19-23 ມິຖຸນາ 2017), ເຊິ່ງມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 24
ຄົນ,ຍິງ 13 ຄົນ ມາຈາກ 6 ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄື: ເມືອງສີ
ສັດຕະນາກ, ໄຊເຊດຖາ,ຈັນທະບູລີ, ຫາດຊາຍຟອງ,ສີໂຄດຕະບອງແລະ
ເມືອງນາຊາຍທອງ.