ຄົ້ນຫາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ອີເມວ

ທຶນການສຶກສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜູ້ດູແລເວບ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ

 ຊື່ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                     ລິ້ງເວັບໄຊ
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ
www.moes.edu.la/moes/pess_phongsaly                   
 - ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
www.moes.edu.la/moes/pess_luangnamtha 
 - ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
www.moes.edu.la/moes/pess_bokeo 
 - ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອຸດົມໄຊ
 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
www.moes.edu.la/moes/pess_luangprabang 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ www.moes.edu.la/moes/pess_huaphan
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
www.moes.edu.la/moes/pess_ xiengkhuang
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
www.moes.edu.la/moes/pess_xayabouly 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/moes/pess_vtp 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/moes/pess_vientiane-capital
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
www.moes.edu.la/moes/pess_bolikhamxay
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ
www.moes.edu.la/moes/pess_khammouane 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສາລະວັນ
www.moes.edu.la/moes/pess_saravan
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງເຊກອງ
www.moes.edu.la/moes/pess_sekong 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຈຳປາສັກ www.moes.edu.la/moes/pess_champasack
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື www.moes.edu.la/moes/pess_attapeu