ສູນໄອຊີທີ

ສູນໄອຊີທີ

Written by Super User
ຊື່ເວບໄຊຂອງສູນໄອຊີທີ ລິ້ງເວັບໄຊ
1. ສູນໄອຊີທີແຂວງຜົ້ງສາລີ

 www.moes.edu.la/PSL/ict_psl

2. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ www.moes.edu.la/LNT/ict_Lnt
3. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ  
4. ສູນໄອຊີທີແຂວງອຸດົມໄຊ
5. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ
6. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫົວພັນຫົວພັນ
www.moes.edu.la/ICTHuaphan/
7. ສູນໄອຊີທີແຂວງຊຽງຂວາງ
8. ສູນໄອຊີທີແຂວງໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີ
www.moes.edu.la/XYBL/ict_XYBL
9. ສູນໄອຊີທີແຂວງວຽງຈັນວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/pess_vtp/ict_vtp
10. ສູນໄອຊີທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/VTC/ict_vtc
11. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 
12. ສູນໄອຊີທີແຂວງຄຳມ່ວນຄຳມ່ວນ
www.moes.edu.la/KM/ict_km
13. ສູນໄອຊີທີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 www.moes.edu.la/SVK/ictsvk/
14. ສູນໄອຊີທີແຂວງສາລະວັນສາລະວັນ
www./moes.edu.la/SLV/ict_slv
15. ສູນໄອຊີທີແຂວງເຊກອງ
 http://moes.edu.la/sk/index.php/lo/
16. ສູນໄອຊີທີແຂວງຈຳປາສັກ www.moes.edu.la/CHPS/ict_chps
17. ສູນໄອຊີທີແຂວງອັດຕະປືອັດຕະປື http://moes.edu.la/attapeupess/ictattapeu