ສຶກສາທິການເມືອງ

ຊື່ຂອງພາກສ່ວນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ລິ້ງເວັບໄຊ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຍອດອູ

http://moes.edu.la/pess_phongsaly/yotou

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຂວາ

http://moes.edu.la/pess_phongsaly/meuangkhua

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊໍາເໜືອ

http://moes.edu.la/pess_huaphan/samneua

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງວຽງໄຊ

http://moes.edu.la/pess_huaphan/viengxay

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊໍາໄຕ້

http://moes.edu.la/pess_huaphan/xamtay

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສົບເບົາ

http://moes.edu.la/pess_huaphan/sopbao

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊຽງຄໍ້

http://moes.edu.la/pess_huaphan/xiengkhor

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງແອດ

http://moes.edu.la/pess_huaphan/add

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງກ້ວນ

http://moes.edu.la/pess_huaphan/kwuan