ສຶກສາທິການເມືອງ

ສຶກສາທິການເມືອງ

Written by Super User
ຊື່ຂອງພາກສ່ວນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ລິ້ງເວັບໄຊ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຍອດອູ


ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຂວາ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊໍາເໜືອ

www.moes.edu.la/HPH/samneua

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງວຽງໄຊ

www.moes.edu.la/HPH/viengxay

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊໍາໄຕ້

www.moes.edu.la/HPH/xamtay

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສົບເບົາ

www.moes.edu.la/HPH/sopbao

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊຽງຄໍ້ www.moes.edu.la/HPH/xiengkhor
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງແອດ www.moes.edu.la/HPH/add
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງກ້ວນ

www.moes.edu.la/HPH/kwuan

 ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊອນ www.moes.edu.la/HPH/xon
 ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຮ້ຽມ www.moes.edu.la/HPH/hiam