ກ່ຽວກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Written by Super User

ກ່ຽວກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຂຽນດ້ວນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ສສກ) ແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງເປັນກະຊວງ
ໜຶ່ງທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງລັດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດ
ສິນທຳປິຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຕາມ 5 ຫຼັກມູນ  ແລະ 3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

2. ໂຄງປະກອບ
ກ. ຄະນະລັດຖະມົນຕີ:
-  ລັດຖະມົນຕີວ່າການ  1 ທ່ານ
-  ລັດຖະມົນຕີວ່າການ  4 ທ່ານ
ຂ. ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ: 2 ທ່ານ
ຄ. ບັນດາກົມເສນາທິການ:
1. ຫ້ອງການກະຊວງ
2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
3. ກົມແຜນການ
4. ກົມການເງິນ
5. ກົມກວດກາ
6. ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ
7. ຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຸຍເເນສໂກ
8. ຫ້ອງການປະສານງານຄະນະກຳມາທິການກິລາໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ
ງ. ບັນດາກົມວິຊາການ:
1. ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ
   2. ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
   3. ກົມສ້າງຄູ
   4. ກົມອາຊີວະສຶກສາ
   5. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
   6. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
7. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
   8. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
   9. ກົມກິລາລະດັບສູງ
  10. ກົມກິລາມວນຊົນ
  11. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທິຍາສາດການສຶກສາ
  12. ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ
  13. ສູນປະກັນຄຸນະພາບ
  14. ສະພາທີ່ປຶກສາພາກເອກະຊົນ
  15. ສູນໄອຊີທີ
  16. ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຈ. ບັນດາພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງມີ:
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍໄລ, ສູນ, ໂຮງຮຽນ, ບໍລິສັດວິສະຫະກິດຜະລິດ
    ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ໂຮງພິມສຶກສາ.
ສ. ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັນທ້ອງຖິ່ນ:
1.  ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງນະຄອນຫຼວງ
   2.  ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ

3. ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາ: ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດແຕ່ປີ 2006  -  2015 ແມ່ນການສົ່ງເສີມ
ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ, ເລັ່ງໃສ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຍົກສູງຄຸນະພາບ
ການສຶກສາທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ປັບປຸງແກ້ໄຂ
ຍົກລະດັບຂອດບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະ ເຊິ່ງດຳ
ເນີນໄປບົນພື້ນຖານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ທົ່ວປວງຊົນ ການສົ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ຄວາມເປັນເອກະລັກທາງດ້ານວັດ
ທະນະທຳແຫ່ງຊາດເປັນການຍົກຖານະ
ເຊີດຊູບົດບາດຂອງຄູອາຈານໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ການປະຕິຮູບການສຶກສາແບ່ງອອກເປັນ2 ໄລຍະ:
-  ໄລຍະທີ 1 : ປີ 2006  - 2010 ສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບການສຶກສາສາຍສາມັນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 -  ໄລຍະທີ 2: 2011 – 2015 ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິຮູບອາຊີວະສຶກສາ  ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງພາຍໃນປີ  2020 ການສຶກສາພາກ
ບັງຄັບຕ້ອງກວມເອົາທັງຊັ້ນປະຖົມ ແລະຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນທີຈະເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ
ການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.

4. ຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາກິລາ - ກາຍະກຳ: ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ - ກາຍະກຳແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ຕ້ອງ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແນວທາງຂອງພັດ - ລັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ວຽກກິລາ -
ກາຍະກໍາແມ່ນວຽກງານການສົ່ງເສີມບັນຍາກາດສົດໃສຢູ່ໃນສັງຄົມເຮັດໃຫ້ພົນເມືອງລາວມີສຸຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແລະ ຈິດໃຈ,  ມີນໍ້າໃຈກິລາກາຍະກຳທີ່ຜ່ອງໃສ, ສ້າງສະຕິຊາດສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດຍົກຖານະບົດບາດຂອງຊາດແນໃສ່ເພິ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

5. ສາມລັກສະນະຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
1) ລັກສະນະຊາດ, 2) ລັກສະນະວິທະຍາສາດທັນສະໄໝ, 3) ລັກສະນະມະຫາຊົນທີ່ກ້າວໜ້າ

6. ຫ້າຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
1. ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, 2. ປັນຍາສຶກສາ, 3. ແຮງງານສຶກສາ, 4. ພະລະສຶກສາ, 5. ສິລະປະສຶກສາ

7. ສາມຂໍ້ແຂ່ງຂັ້ນຂອງຂະແໜງການສຶຶກສາ ແລະ ກິລາ
   1) ສອນດີຮຽນເກັ່ງ, 2) ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, 3)  ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນໂຮຽຮຽນ, ສູນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

8. ສີ່ບຸກທະລຸຂອງຂະແໜງການສຶຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສີ່ບຸກທະລຸແມ່ນການຕັ້ງໜ້າບຸກທະລຸທັງສີ່ດ້ານໄປພ້ອມກັນຢ່າງແຂງແຮງ, ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂທັດສະນະຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,
ຄວາມທຸກຍາກ, ບັນຫາທີ່ອັດຕັນກົດໜ່ວງ, ກີດຂວາງການພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

  1. ບຸກທະລຸທາງດ້ານແນວຄິດຈິນຕະນາການ.
  2. ບຸທະລຸທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
  3. ບຸທະລຸທາງດ້ານກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນິຕິກຳດ້ານການບໍລິການ.
  4. ບຸທະລຸແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

9. ວຽກງານສາມສ້າງ:  ການຈັດຕັ້ງັປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາການເຊື່ອມ
ໂຍງວຽກງານ ເຮັດທົດລອງ ສາມສ້າງເຂົ້າໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ສາມແຜນງານຫຼັກຄື:
ແຜນຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ແຜນປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ແຜນການປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາແລະ ກິລາ. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງວຽກງານສາມສ້າງແນ່ໃສ່ພັດທະນາການສຶກສາໃສ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າ
ໝາຍ, ເພື່່ອໃຫ້ບ້ານສາມສ້າງມີໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ເປັນໂຮງ
ຮຽນຕົວແບບໃຫ້ບ້ານອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນບ້ານເປົ້າໝາຍເປັນບ້ານສາມສ້າງເທື່ອ.

10. ຮ່ວມມືສາກົນ