ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This bridge is very long
ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ສະຖິຕິການສຶກສາ

-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2015-16
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2014-15
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2013-14
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2012-13
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2011-12
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2010-11
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2009-10
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2008-09
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2007-08
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2006-07
-- ສະຖິຕິການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2005-06

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິການສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ທີ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ເອົາລົງໄປ
ນີ້ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນສະຖິຕິ,
ໂທຣ: 021 214722