ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This bridge is very long
ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ

-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2015 - 2016
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2014 - 2015
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2013 - 2014
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2012 - 2013
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2011 - 2012
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2010 - 2011
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2009 - 2010
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2007 - 2008
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2006 - 2007
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2005 - 2006  
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2004 - 2005  
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2003 - 2004  

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນເພີ່ມເຕີມ ທີ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ເອົາລົງໄປນີ້ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນສະຖິຕິ,
ໂທຣ: 021 214722