ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ

-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2015-2016
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2014 - 2015
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2013 - 2014
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2012 - 2013
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2011 - 2012
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2010 - 2011
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2009 - 2010
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2007 - 2008
-- ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2006 - 2007

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນເພີ່ມເຕີມ ທີ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ເອົາລົງໄປ
ນີ້ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນສະຖິຕິ,
ໂທຣ: 021 214722