ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ

-- ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ
-- ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
-- ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
-- ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ
-- ສະເພາະສະຖາບັນຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ
-- ສະເພາະສະຖາບັນວິທະຍາໄລຂອງເອກະຊົນ
-- ອາຊີວະສຶກສາ ຊັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ຊັ້ນກາງ
-- ຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ເອົາລົງໄປ ນີ້ກະລຸນາ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນສະຖິຕິ,
ໂທຣ: 021 214722