ເອກະສານຕ່າງໆ

ເອກະສານຕ່າງໆ

Written by Super User
Category:
ເລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ 

 ເນື້ອໃນຫຍໍ້

 ດາວໂຫຼດ
3965/ສສກ 26 ກໍລະກົດ 2018 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມື ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
   07 ພຶດສະພາ 2018 ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຫຼັ້ມ ​XIII  
  07 ພະຈິກ 2017  ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຫຼັ້ມ XII  
133/ປປທ 28 ສິງຫາ 2015 ລັດຖະດໍາລັດກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ( ສະບັບປັບປຸງ )
 1491/ສສກ 29 ມີນາ 2017 

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການມອບໂອນວຽກງານການສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ 
ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ

 15/ສພຊ 6 ກໍລະກົດ 2012  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ ( ສະບັບປັບປຸງ )