ຄົ້ນຫາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ອີເມວ

ທຶນການສຶກສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜູ້ດູແລເວບ

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍສົກປີ 2014 - 2015

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງຊຽງຂວາງ
 7. ແຂວງຫົວພັນ
 8. ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 10. ແຂວງວຽງຈັນ
 11. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງສາລະວັນ
 15. ແຂວງເຊກອງ
 16. ແຂວງຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງອັດຕະປື
 18. ແຂວງໄຊສົມບູນ

 

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍສົກປີ 2016 - 2017

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງຊຽງຂວາງ
 7. ແຂວງຫົວພັນ
 8. ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 10. ແຂວງວຽງຈັນ
 11. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງສາລະວັນ
 15. ແຂວງເຊກອງ
 16. ແຂວງຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງອັດຕະປື
 18. ແຂວງໄຊສົມບູນ

 

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍສົກປີ 2015 - 2016

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງຊຽງຂວາງ
 7. ແຂວງຫົວພັນ
 8. ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 10. ແຂວງວຽງຈັນ
 11. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງສາລະວັນ
 15. ແຂວງເຊກອງ
 16. ແຂວງຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງອັດຕະປື
 18. ແຂວງໄຊສົມບູນ

 

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7)

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສົກຮຽນ 2016 - 2017

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສົກຮຽນ 2015 - 2016

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສົກຮຽນ 2014 - 2015

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສົກຮຽນ 2013 - 2014