ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍອີກ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ພັດທະນາທັກສະສີມືຂອງຄູຊ້າງໄມ້ ໃນລາວ

ສຶກສາ

Written by ບຸນທະວີ

ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍອີກ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ພັດທະນາທັກສະສີມືຂອງຄູຊ້າງໄມ້ ໃນລາວ

25401038 1272658672836282 341382547 o

   ອົງການໄຈກ້າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສົມທົບກັບ ອົງການອາສາສະໝັກນາໆຊາດຍີ່ປຸ່ນ ໄອວີ-ເຈ
ແປນ (IV-JAPAN) ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອີກ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ຫຼື 250.577 ໂດລາສະຫະລັດ
ໃນການພັດທະນາທັກສະສີມືຂອງຄູເຝິກຊ່າງໄມ້ທີ່ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ.
ເມື່ອວັນທີ 15 ທັນວາ ຜ່ານມາ ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ

      ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ການພັດທະນາທັກສະສີມືຂອງຄູເຝິກຊ່າງໄມ້  ໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກ
ສາຂອງ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ກຽດລົງນາມຂອງ ທ່ານ ປອ. ພູວຽງ ພູມີໄລ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ທ່ານ  ນາງ
ຊາຈິໂກະ ໂຕມີນາກະ ຕາງໜ້າອົງການສາກົນ ໄອວີ-ເຈແປນ, ມີທ່ານ ສົມລິດ ວິຣິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ໂຢຊິ ຮາລຸ ຕາງໜ້າອົງການໄຈກ້າປະຈໍາລາວພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ,ບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

      ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາທັກສະສີມືຂອງຄູເຝິກຊ່າງໄມ້ທົ່ວປະເທດ ໂດຍເຝິກໃຫ້ເປັນຕົວແບບ
ແລະ ເປັນຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດ ເປັນເວລາ 4 ປີ  ຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2017  ຫາ  ເດືອນທັນວາ
2021, ເຊິ່ງກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນ ຄັດເລືອກໂຮງຮຽນທົດລອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມຄູຫຼັກແຫຼ່ງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ເຝິກອົບຮົມຄູຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ສອບເສັງທ້າຍການເຝິກອົບຮົມ, ໄລຍະເວລາການປະຕິບັດການເຝິກອົບຮົມຄູຫຼັກແຫຼ່ງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກ
ອົບຮົມປະຕິບັດບົດສອນທົດລອງ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານການທົດສອບໃນວິຊາຊີບຊ່າງໄມ້, ຄູຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ວາງແຜນ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ  ໃນຫົວຂໍ້ສະເພາະໄດ້,  ບັນດາຄູຫຼັກແຫຼ່ງປະຕິບັດການສອນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງຕົນ
ເອງຕາມທັກສະ ແລະ ວິທີການສອນທີ່ໄດ້ຮຽນມາແລ້ວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄູຊ່າງໄມ້ຂອງ IV-JAPAN ແລະ ຄູຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ  ສະຖາບັນພັດ
ທະນາອາຊີວະສຶກສາ ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຄູເຝິກຫຼັກແຫຼ່ງຂອງໂຮງຮຽນທົດລອງ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກ
ສາ, ບັນດາໂຮງຮຽນຊ່າງໄມ້ ແລະ ບໍລິສັດຊ່າງໄມ້ ເພື່ອປະຕິບັດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ການເຝິກງານແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການ
ສອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກຮຽນ.

      ສໍາລັບການພັດທະນາທັກສະສີມືຂອງຄູເຝິກຊ່າງໄມ້ ໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ, ແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ
2 ຕື້ກວ່າກີບ (250.577 ໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກອົງການໄຈກ້າ ແລະ ອົງການອາສາສະໝັກນາໆຊາດຍີ່ປຸ່ນ IV-JAPAN, ໂດຍນໍາໃຊ້ບຸ
ຄະລາກອນເຂົ້າຮັບໃຊ້ ຈໍານວນ 11 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ມີຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນພະນັກງານປະຈໍາ 4 ຄົນ, ພະນັກງານໄລຍະສັ້ນ 4 ຄົນ  ແລະ ພະ
ນັກງານຄົນລາວ 3 ຄົນ.