ສູນປະກັນຄຸຸນະພາບສຶກສາ ສສກ ປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຂອບວຸດທິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1

ສຶກສາ

Written by Super User

ສູນປະກັນຄຸຸນະພາບສຶກສາ ສສກ ປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຂອບວຸດທິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1

5.2.2018 3    ສູນປະກັນຄຸນະພາບສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຂອບວຸດທິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1  ທີ່ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງ ສສກ (ເຂດສະໜາມກິລາເຈົ້າອານຸວົງ), ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປັນຍາ ຈັນທະວົງ ວ່າການຜູ້ອໍານວຍການສູນປະກັນຄຸນພາບການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຄະນະອໍານວຍການ, ຕາງໜ້າຈາກກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

 

       ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອກໍານົດໂຄງປະກອບບຸຄະລາກອນ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ລະບອບວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການຂອບວຸດທິອາຊຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂອບປະກັນຄຸນະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດ ສາມາດອ້າງອີງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຂອບວຸດທິອາຊຽນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.

       ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປັນຍາ ຈັນທະວົງ ໄດ້ນໍາສະເໜີຄວາມເປັນມາຂອງຂອບວຸດທິອາຊຽນ ໃນເດືອນສິງຫາ 2017 ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ ເປັນຄະນະກໍາມະການຂອບວຸດທິອາຊຽນ, ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພັດທະນາວຽກງານປະກັນຄຸນະພາບ ແລະ ຂອບວຸດທິອາຊຽນຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາວຽກງານປະ ກັນຄຸນະພາບແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະກັນຄຸນະພາບແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດອ້າງອີງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຂອບວຸດທິອາຊຽນ ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ້ຽວພັນ.

      ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຂອບວຸດທິ ທີ່ແມ່ນການຢັ້ງຢືນທາງການ ອອກໃຫ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງລັດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນການຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສໍາເລັດການຮຽນ ແລະ ມີຜົນການຮຽນ ຫຼື ຄວາມສາມາດຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະວຸດທິ; ເຊິ່ງລະບົບວຸດທິໃດໜຶ່ງ ຈະກວ້າງຂວາງກວ່າ ໂດຍກວມເອົານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງລະບົບການສຶກສາ/ເຝິກອົບຮົມ; ນະໂຍບາຍຕໍ່ວຸດທິ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດການອື່ນໆ (NQF); ການຈັດວາງລະບົບຕໍ່ສະຖານການສຶກສາ; ຂະບວນການປະກັນຄຸນນະພາບ; ຂະບວນການປະເມີນ ແລະ ອອກວຸດທິ. ໃນຂອບເຂດຂອງຂອບວຸດທິ ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຂອງໃຜມັນ ອາດຈະເປັນຂອບວຸດທິແບບຮອບດ້ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ໃບຢັ້ງຢືນຈົບປະຖົມ ຮອດ ປະລິນຍາເອກ, ລວມທັງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ມີພຽງແຕ່ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ກວມເອົາ ສາຍວິຊາຊີບ/ສີມືແຮງງານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ (informal, NFE); ອົງປະກອບຂອງຂອບວຸດທິ ປະກອບມີ: ລະດັບ, ຜົນການຮຽນ, ຄໍາອະທິບາຍລະດັບ, ຊື່ວຸດທິ, ໜ່ວຍກິດ/ປະລິມານການຮຽນ, ຂະແໜງການ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່.

      ນອກຈານີ້, ໃນກອງປະຊຸມຕາງໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ AEC, CCS, MRA; ຕາງໜ້າສູນເຝິກອົບຮົມ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ນໍາສະເໜີວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້ານສີມືແຮງງານ; ນໍາສະເໜີການຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ; ຕາງໜ້າຫົວໜ້າຂະແໜງພັດທະນາຂອບວຸດທິ ສູນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອການອ້າງອີງຂອບວຸດທິອາຊຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ. ຜູ້ເຂົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເປັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອປະກອບໃສ່ແຜນ ແລະ ຕົກລົງວຫຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

(ບຸນທະວີ)