ສສກ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລະດົມທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ສຶກສາ

Written by Super User

ສສກ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລະດົມທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

28277844 1328664287235720 1182820913 o    ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຮ່ວມກັບອົງການຢູເນັສໂກ  ປະຈໍາບາງກອກ  ປະເທດໄທ ແລະ ຫ້ອງການຮ່ວມມືນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ (DVV)  ລະດົມທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຢູ່ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນດ້ານການສຶກສາ, ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ-ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດ ໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ.

   ເມື່ອວັນທີ 13 ກຸມພາ ຜ່ານມາ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ອົງການຢູເນັສໂກ  ປະຈໍາບາງກອກ  ປະເທດໄທ ແລະ ຫ້ອງການຮ່ວມມືນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶຶກສາຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໝ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ທ່ານ ອິຈີໂຣ ມີຢາຊາວະ ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການຢູເນັສໂກ ປະຈໍາບາງກອກ  ປະເທດໄທແລະ ທ່ານ ອູເວ ກາສເທິນສະເລກາ ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການ ຮ່ວມມືນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ, ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ຊັ້ນນຳ ໃນ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

      ໃນກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ  ເຖິງແຜນງານການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອກໍານົດໂອກາດ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ  ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນການສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍຕົກຫຼົ່ນຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ບ້ານ.  ທັງນີ້, ໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ,  ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບອົງການຢູເນັສໂກ  ປະຈໍາບາງກອກ  ປະເທດໄທ ແລະ ຫ້ອງການຮ່ວມມືນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ  ໄດ້ສົ່ງເສີມແຜນງານເດັກນ້ອຍຕົກຫຼົ່ນຈາກໂຮງຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມ,  ຜູ້ວ່າງງານ  ແລະ  ປະຊາຊົນ ທີ່ກືກໜັງສືຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນສປປ ລາວ. ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ມີຈໍານວນເດັກນອກໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 8.743 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້ກໍ່ຄືໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 26 ແຫ່ງ ເພື່ອສະໜອງໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,  ໃນສປປ ລາວ ຍັງມີເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 380.000 ຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຕ້ອງການ ການເຝິກທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ໜັງສື. ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ການກໍານົດເປົ້າໝາຍການສຶກສາໄປຍັງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານເທັກນິກ ແລະ ການເງິນ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງ ສສກ, ອົງການຢູເນັສໂກ  ປະຈໍາບາງກອກ  ປະເທດໄທ,  ຫ້ອງການຮ່ວມມືນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຢູເນັສໂກ ຈຶ່ງໄດ້ເຊື້ອເຊີນບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຊັ້ນນໍາໃນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການລະດົມທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

      ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນເພື່ອລະດົມທຶນຮອນໃນການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງໂຮຽນໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພາະການສະໜອງການສຶກສານອກໂຮງໂຮຽນ (ກສນ)ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕົກຫຼົ່ນຈາກໂຮງຮຽນ (Out-school-children) ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ໂດຍ: ຫຼ້າ ສາຍນໍ້າພຽງ