ປະມູນເປີດກວ້າງການຈັດຊື້ອຸປະກອນ

Written by Super User

ການປະກາດການປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງສຳລັບສູນຄວາມເປັນເລີດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SSHEP,

0001 2

0001 3