ຮັບສະໝັກຜູ້ປະສານງານໂຄງການ

ຮັບສະໝັກຜູ້ປະສານງານໂຄງການ

Written by Super User
Category:

ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານ/ໂຄງການ, ກົມແຜນການ ໂຄງການກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພ່ອການສຶກສາໄລຍະສອງ (GPE2 Project )

ມີຈຸດປະສົງຂໍປະກາດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ " ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ " ຈຳນວນ 1 ທ່ານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການປະຈຳປີ 2020 

24012000

24012001

24012002

24012003