ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການມາເຮັດວຽກພາຍໃນສຳນັກກະຊວງ ສສກ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການມາເຮັດວຽກພາຍໃນສຳນັກກະຊວງ ສສກ