ເອກະສານປະມູນສົມທຽບ2ກິດຈະກຳ

ເອກະສານປະມູນສົມທຽບ2ກິດຈະກຳ

Written by Super User
Category:

ສົມທຽບລາຄາສຳລັບ​ 2 ກິດຈະກຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການປະຈຳປີ 2020, 

ນໍ້າເບີ G-16/2020 ແລະ ນໍ້າເບີ G-17/2020 ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການປະຈຳປີ 2020.

scan005 1

scan005 2