• moes

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກົມ

 1. ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 2. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
 3. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ
 4. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການເງິນ
 5. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແຜນການ
 6. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ
 7. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມນິຕິກຳ ແລະ ປະກັນຄຸນນະາບການສຶກສາ
 8. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
 9. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສາມັນສຶກສາ
 10. ກົມອາຊີວະສຶກສາ
 11. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
 12. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
 13. ກົມສ້າງຄູ
 14. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
 15. ກົມກິລາມວນຊົນ, ພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
 16. ກົມກິລາລະດັບສູງ
 17. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
 18. ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ
 19. ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
 20. ວິທະຍາໄລພາລະສຶກສາ
 21. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລຄູ

Print Email

vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino betexper casino siteleri bedava bonus rulet siteleri