ຂໍ້ຕົກລົງ

Written by Super User. Posted in ຂໍ້ຕົກລົງ

ລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ  ຂໍ້ຕົກລົງ
3965/ສສກ 26 ກໍລະກົດ 2018 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມື ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ
ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
 1491/ສສກ 29 ມີນາ 2017 

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການມອບໂອນວຽກງານການສ້າງຄັງ
ຂໍ້ສອບເສັງ
ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ

     
     

Print