ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ

Written by Super User. Posted in ພາລະບົດບາດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

structure2022

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກົດເບິ່ງລາຍລະອຽດ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Loading...

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
Phone:  021216004

Fax:  216007

Print